?

Log in

Аднойчы Алесь Міхалевіч прачнуўся й зразумеў, што калі ў адным месцы… - michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 14th, 2009|03:29 am]
michalevic2010

michalevic2010

[katechizis]
Аднойчы Алесь Міхалевіч прачнуўся й зразумеў, што калі ў адным месцы ў адзін час сабраць шмат выдатных людзей, немагчымае становіцца магчымым.
LinkReply