?

Log in

кожны разумее ў меру сваёй распушчанасці О:) - michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

кожны разумее ў меру сваёй распушчанасці О:) [Mar. 23rd, 2009|08:20 pm]
michalevic2010
michalevic2010
[grazhyna_wir]
Кандыдату ў прэзідэнты тэрмінова патрабуюцца шалёныя бабкі... чалавек 150 :)
LinkReply