?

Log in

- Хадземце да Гудвіна. Ён дасьць нам разумныя мазгі! - А мне - добрае… - michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 13th, 2009|03:14 am]
michalevic2010

michalevic2010

[katechizis]
- Хадземце да Гудвіна. Ён дасьць нам разумныя мазгі!
- А мне - добрае сэрца!
- А мне?!
- А ты, Міхалевіч, будзеш донарам.
LinkReply