?

Log in

Пагладзь Міхалевіча, шябра - michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Пагладзь Міхалевіча, шябра [Jan. 13th, 2009|03:40 am]
michalevic2010

michalevic2010

[katechizis]
Цяжка быць сьціплым, калі ведаеш, што ты лепшы
LinkReply